Organisatie Diaconie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie Protestantse gemeente Rotterdam -Noordrand te Rotterdam
Telefoonnummer  010-4187800
RSIN/Fiscaal nummer: 002535166
Website adres: www.rotterdamnoordrand.nl
E-mail: Wij zijn te bereiken via een contactformulier op de website
Adres: Kerkdreef 2
Postcode: 3054 GS
Plaats: Rotterdam
Postadres: Kerkdreef 2
Postcode: 3054 GS
Plaats: Rotterdam

 

Bestuur

Het dagelijks bestuur van het College van Diakenen bestaat uit drie leden. Vanaf januari 2018 zijn dit:

Voorzitter: Jaco Groenewoud
Secretaris: Mariette Doolaard
Penningmeester: Linda de Vries

 

De Protestantse gemeente Rotterdam -Noordrand is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente omvat de Rotterdamse stadswijken Schiebroek, Hillegersberg (waaronder ook vallen Terbregge en Kleiwegkwartier), Ommoord en Zevenkamp.

In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat een gemeente in ordinantie 2 artikel 1 omschreven als “de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente heeft 7 wijkgemeenten: de Hervormde wijkgemeente Hillegondakerk, de Protestantse wijkgemeenten Schiebroek, Oranjekerk, Fonteinkerk, Open Hof Ommoord, Zevenkamp en de Vrijzinnige Protestantse  Bergkapelgroep.

De Diaconie van de Protestantse gemeente Rotterdam -Noordrand is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Rotterdam -Noordrand.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de Protestantse gemeente Rotterdam -Noordrand ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden. In de Algemene kerkenraad zijn 14 leden aangewezen door de kerkenraden van de afzonderlijke wijkgemeenten; elke wijkgemeente vaardigt, volgens een in de Plaatselijke Regeling vastgelegd rooster, een predikant, ouderling, diaken of ouderling -kerkrentmeester af. De kerkenraden van de afzonderlijke wijkgemeenten worden gekozen uit en door de leden van de betreffende wijkgemeente.
Naast de afgevaardigden van de wijkgemeenten zijn de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en de voorzitter van het College van Diakenen uit hoofde van hun functie lid van de Algemene Kerkenraad. De overige twee leden zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente als voorzitter (preses) en secretaris (scriba).

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en goederen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de diaconale begroting en de jaarrekening

Het College bestaat uit negen leden te weten zes leden die (de belangen van) de zes wijkgemeenten vertegenwoordigen. De bergkapelgroep is niet vertegenwoordigd in het College. Eén collegelid is tevens lid van de algemene kerkenraad, en drie leden, die niet (de belangen van) een wijkgemeente vertegenwoordigen en door het college worden aangewezen als voorzitter, secretaris, en penningmeester. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het college contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8) vanwege diens toezicht op de vermogensrechtelijke zaken.

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan 2014-2018 van de Diaconie Rotterdam-Noordrand is ook gepubliceerd en te vinden via deze link:
Beleidsplan College van Diaken

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst (kerkelijk werkers, kosters/beheerders, organisten en medewerkers van het kerkkantoor) is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te vinden via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële positie van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De verkorte staat van baten en lasten is hieronder opgenomen (Paragraaf H).
Elders op deze website staan bijzonderheden over de afzonderlijke wijkgemeenten en hun activiteiten.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijke diaconale werk vertoont een grote mate van continuïteit.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft in de kolom rekening inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.

 

Toelichting Staat van baten en lasten

Het College van Diakenen bezit een tiental woningen en een winkelpand. De netto-opbrengsten uit het onroerend goed worden ingezet voor diaconale hulp. De overige opbrengsten worden gegenereerd door de collecten die gehouden worden tijdens de kerkdiensten van onze wijkgemeenten. Tijdens sommige van deze diensten wordt gecollecteerd voor een specifiek doel. Deze opbrengsten worden doorgestort naar het doel waarvoor gecollecteerd is.

Het college van diakenen heeft de doelstelling haar middelen in te zetten voor het verstrekken van diaconale hulp. Dit betekend dat de waardestijgingen van de woningen niet behoren tot de primaire doelstelling van de organisatie. Deze waardestijging moet echter wel verwerkt worden in de exploitatierekening en de herwaarderingsreserve op de balans, om die reden is de realisatie van de incidentele baten en de toevoegingen aan fondsen en voorzieningen bij de realisatie 2017 en de begroting 2019 circa € 100.000 hoger dan voorgaande jaren. Deze verwachte waardestijging was nog niet verwerkt in de begroting 2018. De verwachting is echter wel dat de realisatie in 2018 gelijk is aan de realisatie in 2017.

College van diakenen van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand te Rotterdam
Staat van baten en lasten (in hele euro's)  Begroting Begroting Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie
   2020 2019 2018 2017 2016 2015
Baten            
Opbrengsten onroerende zaken 80.000  75.000 80.598 77.611 81.386 80.551
Opbrengsten uit rente en dividenden 81  105 90 167 691 1.514
Opbrengsten uit levend geld 50.565  34.542 53.713 139.207 81.805 73.165
Door te zenden collecten en giften 31.620  47.893 39.179 34.096 35.518 40.557
Totaal baten 162.266  157.540 173.580 251.081 198.400 195.787
             
Lasten            
Kosten overige eigendommen en inventarissen 22.000  24.500 14.679 21.123 27.575 15.601
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 30.000  27.000 25.994 9.044 8.843 7.729
Kosten beheer, administratie en archief 9.560  9.175 6.028 10.316 6.827 4.926
Rentelasten/bankkosten 1.686  1.725 1.754 22.906 24.758 25.006
Diaconaal werk plaatselijk 25.725  14.464 26.733 35.257 57.821 34.122
Diaconaal werk regionaal/landelijk 10.090  6.020 11.647 18.400 23.301 8.564
Diaconaal werk wereldwijd 27.457  27.604 22.216 33.635 38.242 59.466
Afdrachten door te zenden collecten en giften 31.590 47.893 39.179 - - -
Totaal lasten  158.108 158.381 148.230 150.681 187.367 155.414
             
Saldo baten-lasten 4.158  -841  25.350 
             
Incidentele baten en lasten            
Incidentele lasten - 6916 3.501 657 1.550
Incidentele baten 110.000  92.800 134.011 110.919 642 1.550
Toevoegingen aan bestemmingsreserves 110.000  92.000 126.000 182.592 11.591 16.097
IOmtrekking aan bestemmingsreserves 16.667  17.067 4.100 2.520 578 1.176
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
en incidentele baten en lasten
16.667  17.867 5.195 -72.564 -11.028 -14.921
             
Resultaat 20.825  17.026 30.545 27.746 5 25.452

* Vanaf 2019 hanteert het College van Diakenen de vernieuwde verslaggevingstandaarden. De kostencategorie 'Diaconaal werk in de wijk' is vanaf 2019 samengevoegd met 'Diaconaal werk in de stad en regio'.