Organisatie Diaconie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie Protestantse gemeente Rotterdam -Noordrand te Rotterdam
Telefoonnummer  010-4187800
RSIN/Fiscaal nummer: 002535166
KVK nummer: 76352145
Website adres: www.rotterdamnoordrand.nl
E-mail: Wij zijn te bereiken via een contactformulier op de website
Adres: Kerkdreef 2
Postcode: 3054 GS
Plaats: Rotterdam

 

Bestuur

Het dagelijks bestuur van het College van Diakenen bestaat uit drie leden. Vanaf januari 2018 zijn dit:

Voorzitter: Jaco Groenewoud
Secretaris: Vacature
Penningmeester: Linda de Vries

 

De Protestantse gemeente Rotterdam -Noordrand is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente omvat de Rotterdamse stadswijken Schiebroek, Hillegersberg (waaronder ook vallen Terbregge en Kleiwegkwartier), Ommoord en Zevenkamp.

In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat een gemeente in ordinantie 2 artikel 1 omschreven als “de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente heeft 7 wijkgemeenten: de Hervormde wijkgemeente Hillegondakerk, de Protestantse wijkgemeenten Schiebroek, Oranjekerk, Fonteinkerk, Open Hof Ommoord, Zevenkamp en de Vrijzinnige Protestantse  Bergkapelgroep.

De Diaconie van de Protestantse gemeente Rotterdam -Noordrand is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Rotterdam -Noordrand.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de Protestantse gemeente Rotterdam -Noordrand ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden. In de Algemene kerkenraad zijn 14 leden aangewezen door de kerkenraden van de afzonderlijke wijkgemeenten; elke wijkgemeente vaardigt, volgens een in de Plaatselijke Regeling vastgelegd rooster, een predikant, ouderling, diaken of ouderling -kerkrentmeester af. De kerkenraden van de afzonderlijke wijkgemeenten worden gekozen uit en door de leden van de betreffende wijkgemeente.
Naast de afgevaardigden van de wijkgemeenten zijn de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en de voorzitter van het College van Diakenen uit hoofde van hun functie lid van de Algemene Kerkenraad. De overige twee leden zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente als voorzitter (preses) en secretaris (scriba).

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en goederen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de diaconale begroting en de jaarrekening

Het College bestaat uit negen leden te weten zes leden die (de belangen van) de zes wijkgemeenten vertegenwoordigen. De bergkapelgroep is niet vertegenwoordigd in het College. Eén collegelid is tevens lid van de algemene kerkenraad, en drie leden, die niet (de belangen van) een wijkgemeente vertegenwoordigen en door het college worden aangewezen als voorzitter, secretaris, en penningmeester. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het college contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8) vanwege diens toezicht op de vermogensrechtelijke zaken.

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan 2022-2025 van de Diaconie Rotterdam-Noordrand is ook gepubliceerd en te vinden via deze link:
Beleidsplan College van Diaken

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst (kerkelijk werkers, kosters/beheerders, organisten en medewerkers van het kerkkantoor) is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te vinden via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële positie van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De verkorte staat van baten en lasten is hieronder opgenomen (Paragraaf H).
Elders op deze website staan bijzonderheden over de afzonderlijke wijkgemeenten en hun activiteiten.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijke diaconale werk vertoont een grote mate van continuïteit.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft in de kolom rekening inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.

 

Toelichting Staat van baten en lasten

Het College van Diakenen bezit een tiental woningen en een winkelpand. De netto-opbrengsten uit het onroerend goed worden ingezet voor diaconale hulp. De overige opbrengsten worden gegenereerd door de collecten die gehouden worden tijdens de kerkdiensten van onze wijkgemeenten. Tijdens sommige van deze diensten wordt gecollecteerd voor een specifiek doel. Deze opbrengsten worden doorgestort naar het doel waarvoor gecollecteerd is.

Het college van diakenen heeft de doelstelling haar middelen in te zetten voor het verstrekken van diaconale hulp. Dit betekend dat de waardestijgingen van de woningen niet behoren tot de primaire doelstelling van de organisatie. Deze waardestijging moet echter wel verwerkt worden in de exploitatierekening en de herwaarderingsreserve op de balans. Dit is de reden van de relatief hoge 'incidentele baten' en toevoeging aan 'bestemmingsreserves'.

College van diakenen van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand te Rotterdam
Staat van baten en lasten (in hele euro's) Begroting Begroting Resultaat Resultaat
  2024 2023 2022  2021
Baten        
Inkomsten onroerend goed 92.000 85.000 93.629  71.479
Rentebaten 1 1 3
Bijdragen levend geld 43.620 39.535 43.528  35.455
Door te zenden collecten en giften 65.120 48.287 99.700  74.746
Totaal baten 200.741 172.823 236.860  181.683
         
Lasten        
Uitgaven onroerend goed 44.500 44.500 59.493  39.406
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 2.800 5.750 3.760 3.868
Quota/bijdragen andere organen 25.000 25.000 24.907  24.730
Beheer en administratie  12.220 11.715 9.500 10.498
Rentekosten 2.230 2.150 2.921  1.926
Diaconaal werk stad en regio 19.320 19.270 16.965 10.112
Diaconaal werk Nederland 3.250 5.100 9.195 4.555
Diaconaal werk wereldwijd 9.350 11.000 10.152 9.383
Afdrachten door te zenden collecten en giften 65.120 48.287 182.439 68.802
Totaal lasten 183.790 172.772 319.332  173.280
Saldo baten-lasten 16.951 51 -82.472  8.403
         
         
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen - 260.666 249.126  5.860
Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen - - 106.745 -
Incidentele baten - 260.666 243.000 -
Incidentele lasten - - - -
Totaal mutaties reserves, voorzieningen en overige
 baten en lasten
- - 100.619 -5.860
         
Resultaat 16.951 51  18.147   2.543