Organisatie Diaconie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie Protestantse gemeente Rotterdam -Noordrand te Rotterdam
Telefoonnummer  010-4187800
RSIN/Fiscaal nummer: 002535166
Website adres: www.rotterdamnoordrand.nl
E-mail: Wij zijn te bereiken via een contactformulier op de website
Adres: Kerkdreef 2
Postcode: 3054 GS
Plaats: Rotterdam
Postadres: Kerkdreef 2
Postcode: 3054 GS
Plaats: Rotterdam

 

Bestuur

Het dagelijks bestuur van het College van Diakenen bestaat uit drie leden. Vanaf januari 2018 zijn dit:

Voorzitter: Jaco Groenewoud
Secretaris: Mariette Doolaard
Penningmeester: Linda de Vries

 

De Protestantse gemeente Rotterdam -Noordrand is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente omvat de Rotterdamse stadswijken Schiebroek, Hillegersberg (waaronder ook vallen Terbregge en Kleiwegkwartier), Ommoord en Zevenkamp.

In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat een gemeente in ordinantie 2 artikel 1 omschreven als “de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente heeft 7 wijkgemeenten: de Hervormde wijkgemeente Hillegondakerk, de Protestantse wijkgemeenten Schiebroek, Oranjekerk, Fonteinkerk, Open Hof Ommoord, Zevenkamp en de Vrijzinnige Protestantse  Bergkapelgroep.

De Diaconie van de Protestantse gemeente Rotterdam -Noordrand is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Rotterdam -Noordrand.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de Protestantse gemeente Rotterdam -Noordrand ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden. In de Algemene kerkenraad zijn 14 leden aangewezen door de kerkenraden van de afzonderlijke wijkgemeenten; elke wijkgemeente vaardigt, volgens een in de Plaatselijke Regeling vastgelegd rooster, een predikant, ouderling, diaken of ouderling -kerkrentmeester af. De kerkenraden van de afzonderlijke wijkgemeenten worden gekozen uit en door de leden van de betreffende wijkgemeente.
Naast de afgevaardigden van de wijkgemeenten zijn de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en de voorzitter van het College van Diakenen uit hoofde van hun functie lid van de Algemene Kerkenraad. De overige twee leden zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente als voorzitter (preses) en secretaris (scriba).

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en goederen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de diaconale begroting en de jaarrekening

Het College bestaat uit negen leden te weten zes leden die (de belangen van) de zes wijkgemeenten vertegenwoordigen. De bergkapelgroep is niet vertegenwoordigd in het College. Eén collegelid is tevens lid van de algemene kerkenraad, en drie leden, die niet (de belangen van) een wijkgemeente vertegenwoordigen en door het college worden aangewezen als voorzitter, secretaris, en penningmeester. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het college contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8) vanwege diens toezicht op de vermogensrechtelijke zaken.

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan 2014-2018 van de Diaconie Rotterdam-Noordrand is ook gepubliceerd en te vinden via deze link:
Beleidsplan College van Diaken

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst (kerkelijk werkers, kosters/beheerders, organisten en medewerkers van het kerkkantoor) is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te vinden via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële positie van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De verkorte staat van baten en lasten is hieronder opgenomen (Paragraaf H).
Elders op deze website staan bijzonderheden over de afzonderlijke wijkgemeenten en hun activiteiten.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijke diaconale werk vertoont een grote mate van continuïteit.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft in de kolom rekening inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.

 

Toelichting Staat van baten en lasten

Het College van Diakenen bezit een tiental woningen en een winkelpand. De netto-opbrengsten uit het onroerend goed worden ingezet voor diaconale hulp. De overige opbrengsten worden gegenereerd door de collecten die gehouden worden tijdens de kerkdiensten van onze wijkgemeenten. Tijdens sommige van deze diensten wordt gecollecteerd voor een specifiek doel. Deze opbrengsten worden doorgestort naar het doel waarvoor gecollecteerd is.

Het college van diakenen heeft de doelstelling haar middelen in te zetten voor het verstrekken van diaconale hulp. Dit betekend dat de waardestijgingen van de woningen niet behoren tot de primaire doelstelling van de organisatie. Deze waardestijging moet echter wel verwerkt worden in de exploitatierekening en de herwaarderingsreserve op de balans, om die reden is de realisatie van de incidentele baten en de toevoegingen aan fondsen en voorzieningen bij de realisatie 2017 en de begroting 2019 circa € 100.000 hoger dan voorgaande jaren. Deze verwachte waardestijging was nog niet verwerkt in de begroting 2018. De verwachting is echter wel dat de realisatie in 2018 gelijk is aan de realisatie in 2017.

College van diakenen van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand te Rotterdam
Staat van baten en lasten (in hele euro's) Begroting Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Baten              
Inkomsten onroerend goed 75.000 80.598 77.611 81.386 80.551 107.008 73.438
Rentebaten 105 90 167 691 1.514 2.133 1.961
Bijdragen levend geld 34.542 53.713 139.207 81.805 73.165 64.561 141.994
Door te zenden collecten en giften 47.893 39.179 34.096 35.518 40.557 42.060 43.210
Totaal baten 157.540 173.580 251.081 198.400 195.787 215.762 260.603
               
Lasten              
Uitgaven onroerend goed 24.500 14.669 21.123 27.575 15.601 50.682 46.039
Quota/bijdragen andere organen 27.000 10.163 9.044 8.843 7.729 6.514 8.205
Beheer en administratie 10.900 3.811 10.316 6.827 4.926 12.983 10.095
Diaconaal werk in de wijk * - 29.597 22.906 24.758 25.006 25.436 21.521
Diaconaal werk stad en regio 25.843 28.022 35.257 57.821 34.122 37.629 39.608
Diaconaal werk Nederland 15.880 21.147 18.400 23.301 8.564 8.187 10.226
Diaconaal werk wereldwijd 54.258 38.895 33.635 38.242 59.466 42.376 50.114
Totaal lasten 158.381 146.304 150.681 187.367 155.414 183.807 185.808
               
Saldo baten en lasten              
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 92.000 127.925 182.592 11.591 16.097 13.862 77.115
Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen 17.067 5.600 2.520 578 1.176 12.368 2.839
Incidentele baten 92.800 132.511 110.919 642 1.550 779
Incidentele lasten - 6.916 3.501 657 1.550 577  4.500
Totaal mutaties reserves, voorzieningen
en overige baten en lasten
17.867 3.270 -72.564 -11.028 -14.921 - 1.292  -78.776
               
Resultaat 17.026 30.546 27.746 5 25.452 30.663 -3.981 

* Vanaf 2019 hanteert het College van Diakenen de vernieuwde verslaggevingstandaarden. De kostencategorie 'Diaconaal werk in de wijk' is vanaf 2019 samengevoegd met 'Diaconaal werk in de stad en regio'.