Organisatie kerk

A. Algemene gegevens

 

De Protestantse Gemeente Rotterdam- Noordrand is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en vormt een geloofsgemeenschap die zich geroepen voelt om op verschillende momenten en in verschillende vormen mensen de gelegenheid te bieden hun geloof te beleven.

Ze bestaat uit de volgende zes wijkgemeenten: Ommoord, Zevenkamp, Oranjewijk, Schiebroek, Hillegondawijk, Fonteinkerk en daarnaast zijn er de bijzondere vormen van kerkenwerk te weten: de half twaalf diensten, Noorderlicht en Bergkapelgroep.

De kerkorde van de PKN bevat o.a. bepalingen omtrent bestuur, financiën, toezicht die gelden voor alle onderdelen van deze kerk, deze zijn te vinden op de website: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De PKN heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking gekregen, alle afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot de PKN behoren zijn aangewezen als ANBI.

 

B. Bestuursvorm.

Het bestuur van de gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en bestaat uit afgevaardigden uit de verschillende wijkgemeenten.

De besturen van de wijkkerkenraden worden gevormd door de ambtsdragers van die wijkgemeenten. De leden van de wijkkerkenraden worden gekozen door en uit de leden van de wijkgemeenten.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

C. Missie.

Geroepen en gevoed door het Bijbelse verhaal wil de Protestantse Gemeente Rotterdam- Noordrand aan iedereen een geestelijk onderdak bieden en dienstbaar zijn aan mensen die middenin de ontwikkelingen van een grote stad willen proberen het verdriet en de vreugde van menselijkheid, van het ‘gelovig- mens-zijn’ met elkaar te delen.

 

D. Visie.

De missie willen we realiseren door:

 • Het vieren van de zondagse erediensten.
 • Het houden van bijeenkomsten gericht op vorming en toerusting.
 • Het geven van materiële steun en bijstand, zowel binnen de kerkgemeente als daarbuiten, het diaconaat.
 • Het bezoeken van personen die behoefte hebben aan herderlijke zorg , het pastoraat.
 • Het geven van onderdak aan activiteiten die gericht zijn op ondersteuning van behoeftigen in de samenleving.
 • Het houden van activiteiten die gemeentevorming en de onderlinge betrokkenheid verstevigen.

 

E. Doelstellingen.

Uit de missie en de visie vloeien de volgende doelstellingen voort:

 • Het in standhouden van (kerk)gebouwen waarin en van waaruit de activiteiten kunnen worden ontplooid.
 • Het in dienst houden van professionele ondersteuning, zoals kosters, organisten, predikanten en administratieve ondersteuning.
 • Het geven van daadwerkelijke materiële ondersteuning aan individuele behoeftigen of aan projecten.

F. Middelen.

De realisatie van de doelstellingen vindt plaats door de volgende inkomstenbronnen

 • Collectes
 • Periodieke giften
 • Opbrengsten uit vermogen
 • Legaten en erfstellingen
 • Opbrengsten uit de begraafplaats

 

G. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten die werkzaam zijn in deze gemeente is geregeld volgens de bepalingen van de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de andere medewerkers ( kerkelijk werkers, kosters etc.) is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland. Leden van de kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, alleen de gemaakte onkosten worden binnen de geldende fiscale marges vergoed.

 

H. Verslag.

De Algemene kerkenraad heeft de eindverantwoordelijkheid voor het stand houden van een levende gemeente, enkele taken zijn gedelegeerd naar afzonderlijke colleges zoals die van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij leggen via jaarverslagen verantwoording af aan de kerkenraad, deze zijn ook te vinden op de website.

 

College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand te Rotterdam   
 Baten en Lasten in het kader van ANBI-Publicatie (in hele euro`s) Begroting  Begroting Resultaat  Resultaat
  2021 2020 2019 2018
Baten        
Opbrengsten uit bezittingen 753.355 756.800 751.374 700.975
Bijdragen gemeenteleden 622.695 654.338 691.479 704.987
Subsidies en overige bijdragen van derden 19.125 114.385 137.684 92.852
Inkomsten begraafplaats 144.950 161.100 190.607 262.231
Overige inkomsten en ontrekkingen reserves 247.633 304.536 1.969.400 201.185
Totaal baten 1.787.758 1.991.159 3.740.544 1.962.230
         
Lasten        
Bestedingen pastoraat (predikanten en kerkelijk werkers 606.901 633.410 565.772 495.849
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 83.480 254.580 211.181 154.676
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 46.000 52.250 56.375 61.918
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief evt. afschrijving) 399.290 591.700 448.107 387.742
Salarissen kosters, organisten, administratief personeel 336.650 343.522 353.217 337.005
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 112.039 86.295 149.679 91.253
Lasten overige eigendommen  233.410  188.000 370.975 283.703
Lasten ten behoeve van begraafplaats 76.910 120.050 113.783 242.702
Overige lasten en toevoegingen reserves 101.500  20.400 1.567.408 27.247
Totaal lasten 1.996.180 2.290.207 3.836.497 2.082.095
         
Resultaat (baten-lasten)  -208.422 -299.048 -95.953 -119.865

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Onze kerkelijke gemeente bezit ook vermogen in de vorm van woningen, begraafplaats en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen (zoals de Hillegondakerk en de ruïne en de kerkhofmuur op de begraafplaats).

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.