Organisatie kerk

A. Algemene gegevens

 

De Protestantse Gemeente Rotterdam- Noordrand is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en vormt een geloofsgemeenschap die zich geroepen voelt om op verschillende momenten en in verschillende vormen mensen de gelegenheid te bieden hun geloof te beleven.

Ze bestaat uit de volgende zes wijkgemeenten: Ommoord, Zevenkamp, Oranjewijk, Schiebroek, Hillegondawijk, Fonteinkerk en daarnaast zijn er de bijzondere vormen van kerkenwerk te weten: de half twaalf diensten, Noorderlicht en Bergkapelgroep.

De kerkorde van de PKN bevat o.a. bepalingen omtrent bestuur, financiën, toezicht die gelden voor alle onderdelen van deze kerk, deze zijn te vinden op de website: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De PKN heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking gekregen, alle afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot de PKN behoren zijn aangewezen als ANBI.

 

B. Bestuursvorm.

Het bestuur van de gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en bestaat uit afgevaardigden uit de verschillende wijkgemeenten.

De besturen van de wijkkerkenraden worden gevormd door de ambtsdragers van die wijkgemeenten. De leden van de wijkkerkenraden worden gekozen door en uit de leden van de wijkgemeenten.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

C. Missie.

Geroepen en gevoed door het Bijbelse verhaal wil de Protestantse Gemeente Rotterdam- Noordrand aan iedereen een geestelijk onderdak bieden en dienstbaar zijn aan mensen die middenin de ontwikkelingen van een grote stad willen proberen het verdriet en de vreugde van menselijkheid, van het ‘gelovig- mens-zijn’ met elkaar te delen.

 

D. Visie.

De missie willen we realiseren door:

 • Het vieren van de zondagse erediensten.
 • Het houden van bijeenkomsten gericht op vorming en toerusting.
 • Het geven van materiële steun en bijstand, zowel binnen de kerkgemeente als daarbuiten, het diaconaat.
 • Het bezoeken van personen die behoefte hebben aan herderlijke zorg , het pastoraat.
 • Het geven van onderdak aan activiteiten die gericht zijn op ondersteuning van behoeftigen in de samenleving.
 • Het houden van activiteiten die gemeentevorming en de onderlinge betrokkenheid verstevigen.

 

E. Doelstellingen.

Uit de missie en de visie vloeien de volgende doelstellingen voort:

 • Het in standhouden van (kerk)gebouwen waarin en van waaruit de activiteiten kunnen worden ontplooid.
 • Het in dienst houden van professionele ondersteuning, zoals kosters, organisten, predikanten en administratieve ondersteuning.
 • Het geven van daadwerkelijke materiële ondersteuning aan individuele behoeftigen of aan projecten.

F. Middelen.

De realisatie van de doelstellingen vindt plaats door de volgende inkomstenbronnen

 • Collectes
 • Periodieke giften
 • Opbrengsten uit vermogen
 • Legaten en erfstellingen
 • Opbrengsten uit de begraafplaats

 

G. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten die werkzaam zijn in deze gemeente is geregeld volgens de bepalingen van de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de andere medewerkers ( kerkelijk werkers, kosters etc.) is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland. Leden van de kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, alleen de gemaakte onkosten worden binnen de geldende fiscale marges vergoed.

 

H. Verslag.

De Algemene kerkenraad heeft de eindverantwoordelijkheid voor het stand houden van een levende gemeente, enkele taken zijn gedelegeerd naar afzonderlijke colleges zoals die van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij leggen via jaarverslagen verantwoording af aan de kerkenraad, deze zijn ook te vinden op de website.

 

College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand te Rotterdam   
 Baten en Lasten in het kader van ANBI-Publicatie (in hele euro`s)  Begroting Resultaat  Resultaat  Resultaat
  2020 2019 2018 2017
Baten        
Opbrengsten uit bezittingen 756.800 751.375 700.975 698.899
Bijdragen gemeenteleden 635.188 656.354 685.137 724.316
Subsidies en overige bijdragen van derden 123.385 146.434 101.602 111.156
Inkomsten begraafplaats 161.100 190.607 262.230 230.008
overige inkomsten 14.361 30.130 44.731 18.678
Totaal baten 1.690.384 1.774.900 1.794.675 1.783.057
         
Lasten        
Bestedingen pastoraat (predikanten en kerkelijk werkers 642.410 574.523 504.599 589.429
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 62.880 57.944 51.350 47.921
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 67.250 73.875 71.918 64.949
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief evt. afschrijving) 382.550 203.728 242.226 224.335
Salarissen kosters, organisten, administratief personeel 343.522 418.126 349.295 340.428
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 75.845 71.194 61.555 73.346
Lasten overige eigendommen en inventarissen 392.650 382.755 406.423 311.462
Lasten ten behoeve van begraafplaats 120.050 194.023 242.702 219.249
Overige lasten 11.450 14.093 18.158 14.057
Totaal lasten 2.098.607 1.990.261 1.948.226 1.885.176
         
Resultaat (baten-lasten) -407.773 -215.361 -153.551 -102.119

 "Alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op de werkelijke inkomsten en uitgaven in euro's, dus zonder verrekening van alle onttrekkingen en dotaties aan reserves en voorzieningen. Dientengevolge wijken de vermelde (verlies)uitkomsten (sterk) af van de vermelde exploitatieuitkomsten in de begrotingen en jaarrekeningen van de Protestantse gemeente Rotterdam Noordrand."

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Onze kerkelijke gemeente bezit ook vermogen in de vorm van woningen, begraafplaats en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen (zoals de Hillegondakerk en de ruïne en de kerkhofmuur op de begraafplaats).

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.