Organisatie kerk

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand  te Rotterdam
Telefoonnummer  010-4187800
RSIN/Fiscaal nummer: 818155267
Website adres: www.rotterdamnoordrand.nl
E-mail: Wij zijn te bereiken via een contactformulier op de website
Adres: Kerkdreef 2
Postcode: 3054 GS
Plaats: Rotterdam
Postadres: Kerkdreef 2
Postcode: 3054 GS
Plaats: Rotterdam

 

De Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente omvat de Rotterdamse stadswijken Schiebroek, Hillegersberg (waaronder ook vallen Terbregge en het Kleiwegkwartier), Ommoord en Zevenkamp. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat een gemeente in ordinantie 2 artikel 1 omschreven als “de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde). De gemeente heeft 7 wijkgemeenten: de Hervormde wijkgemeente Hillegondakerk, de Protestantse wijkgemeenten Schiebroek, Oranjekerk, Fonteinkerk, Open Hof Ommoord, Zevenkamp en de Vrijzinnige Protestantse Bergkapelgroep. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden. In de Algemene kerkenraad zijn 14 leden aangewezen door de kerkenraden van de afzonderlijke wijkgemeenten; elke wijkgemeente vaardigt af, volgens een in de Plaatselijke Regeling vastgelegd rooster, een predikant, ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester. De kerkenraden van de afzonderlijke wijkgemeenten worden gekozen uit en door de leden van de betreffende wijkgemeente
Naast de afgevaardigden van de wijkgemeenten zijn de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en de voorzitter van het College van Diakenen uit hoofde van hun functie lid van de Algemene Kerkenraad. De overige twee leden zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente als voorzitter (preses) en secretaris (scriba).

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Het college bestaat uit 10 leden: 6 leden die in het college de belangen van de wijkgemeenten vertegenwoordigen (afgevaardigd door de respectievelijke wijkraden van kerkrentmeesters) met daarnaast de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de voorzitter van de Onderhoudscommissie (belast met alle gebouwzaken). Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het college contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3) vanwege diens toezicht op de vermogensrechtelijke zaken.

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is te vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland (later toe te voegen)

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst (kerkelijk werkers, kosters/beheerders, organisten en medewerkers van het kerkkantoor) is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te vinden via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële positie van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Elders op deze website staan bijzonderheden over de afzonderlijke wijkgemeenten en hun activiteiten...

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het aangegeven verslagjaar. De kolommen resultaat vermelden de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand te Rotterdam   
 Baten en Lasten in het kader van ANBI-Publicatie (in hele euro`s)  Begroting  Begroting  Resultaat  Resultaat
  2019 2018 2017  2016
Baten        
Opbrengsten uit bezittingen 718.590 644.070 698.899 660.569
Bijdragen gemeenteleden 644.450 676.300 724.316 762.710
Subsidies en overige bijdragen van derden 72.510 66.375 111.156 129.869
Inkomsten begraafplaats 139.585 162.770 230.008  213.125
overige inkomsten 16.600 17.400 18.678  21.631
Totaal baten 1.591.735 1.566.915 1.783.057 1.787.904
         
Lasten        
Bestedingen pastoraat (predikanten en kerkelijk werkers 623.419 628.080 589.429  658.710
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 57.250 53.155 47.921  49.084
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 75.750 61.500 64.949  61.277
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief evt. afschrijving) 346.247 342.600 224.335 133.882
Salarissen kosters, organisten, administratief personeel 344.575 331.946 340.428  336.131
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 77.985 76.115 73.346  95.320
Lasten overige eigendommen en inventarissen 336.476 357.900 311.462  328.438
Lasten ten behoeve van begraafplaats 140.412 87.075 219.249  213.125
Overige lasten 30.187 31.800 14.057  13.382
Totaal lasten 2.032.301 1.970.171 1.885.176  1.889.349
         
Resultaat (baten-lasten) - 440.566 - 403.256 - 102.119  - 101.445

 "Alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op de werkelijke inkomsten en uitgaven in euro's, dus zonder verrekening van alle onttrekkingen en dotaties aan reserves en voorzieningen. Dientengevolge wijken de vermelde (verlies)uitkomsten (sterk) af van de vermelde exploitatieuitkomsten in de begrotingen en jaarrekeningen van de Protestantse gemeente Rotterdam Noordrand."

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Onze kerkelijke gemeente bezit ook vermogen in de vorm van woningen, begraafplaats en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen (zoals de Hillegondakerk en de ruïne en de kerkhofmuur op de begraafplaats).

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.