Organisatie kerk

A. Algemene gegevens

 

De Protestantse Gemeente Rotterdam- Noordrand is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en vormt een geloofsgemeenschap die zich geroepen voelt om op verschillende momenten en in verschillende vormen mensen de gelegenheid te bieden hun geloof te beleven.

Ze bestaat uit de volgende zes wijkgemeenten: Ommoord, Zevenkamp, Oranjewijk, Schiebroek, Hillegondawijk, Fonteinkerk en daarnaast zijn er de bijzondere vormen van kerkenwerk te weten: de half twaalf diensten, Noorderlicht en Bergkapelgroep.

De kerkorde van de PKN bevat o.a. bepalingen omtrent bestuur, financiën, toezicht die gelden voor alle onderdelen van deze kerk, deze zijn te vinden op de website: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De PKN heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking gekregen, alle afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot de PKN behoren zijn aangewezen als ANBI.

 

B. Bestuursvorm.

Het bestuur van de gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en bestaat uit afgevaardigden uit de verschillende wijkgemeenten.

De besturen van de wijkkerkenraden worden gevormd door de ambtsdragers van die wijkgemeenten. De leden van de wijkkerkenraden worden gekozen door en uit de leden van de wijkgemeenten.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

C. Missie.

Geroepen en gevoed door het Bijbelse verhaal wil de Protestantse Gemeente Rotterdam- Noordrand aan iedereen een geestelijk onderdak bieden en dienstbaar zijn aan mensen die middenin de ontwikkelingen van een grote stad willen proberen het verdriet en de vreugde van menselijkheid, van het ‘gelovig- mens-zijn’ met elkaar te delen.

 

D. Visie.

De missie willen we realiseren door:

 • Het vieren van de zondagse erediensten.
 • Het houden van bijeenkomsten gericht op vorming en toerusting.
 • Het geven van materiële steun en bijstand, zowel binnen de kerkgemeente als daarbuiten, het diaconaat.
 • Het bezoeken van personen die behoefte hebben aan herderlijke zorg , het pastoraat.
 • Het geven van onderdak aan activiteiten die gericht zijn op ondersteuning van behoeftigen in de samenleving.
 • Het houden van activiteiten die gemeentevorming en de onderlinge betrokkenheid verstevigen.

 

E. Doelstellingen.

Uit de missie en de visie vloeien de volgende doelstellingen voort:

 • Het in standhouden van (kerk)gebouwen waarin en van waaruit de activiteiten kunnen worden ontplooid.
 • Het in dienst houden van professionele ondersteuning, zoals kosters, organisten, predikanten en administratieve ondersteuning.
 • Het geven van daadwerkelijke materiële ondersteuning aan individuele behoeftigen of aan projecten.

F. Middelen.

De realisatie van de doelstellingen vindt plaats door de volgende inkomstenbronnen

 • Collectes
 • Periodieke giften
 • Opbrengsten uit vermogen
 • Legaten en erfstellingen
 • Opbrengsten uit de begraafplaats

 

G. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten die werkzaam zijn in deze gemeente is geregeld volgens de bepalingen van de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de andere medewerkers ( kerkelijk werkers, kosters etc.) is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland. Leden van de kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, alleen de gemaakte onkosten worden binnen de geldende fiscale marges vergoed.

 

H. Verslag.

De Algemene kerkenraad heeft de eindverantwoordelijkheid voor het stand houden van een levende gemeente, enkele taken zijn gedelegeerd naar afzonderlijke colleges zoals die van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij leggen via jaarverslagen verantwoording af aan de kerkenraad, deze zijn ook te vinden op de website.

 

College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand te Rotterdam   
 Baten en Lasten in het kader van ANBI-Publicatie (in hele euro`s) Begroting  Begroting Resultaat Resultaat
  2022 2021 2020 2019
Baten        
Opbrengsten onroerende zaken 719.015 688.548 679.677 873.116
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 62.894 64.807 33.615 68.865
AKB, najaarsactie, collecten, giften 581.150 614.495 648.343 681.174
Door te zenden collecten en giften 7.700 8.200 10.251 10.305
Subsidies en overige bijdragen van derden 24.260 19.125 88.848 137.684
Overige inkomsten en ontrekkingen reserves 433.677 392.583 6.714.697 1.696.400
Totaal baten 1.828.696 1.787.758 8.175.431 3.740.544
         
Lasten        
Kosten kerkelijke gebouwen 397.263 399.290 377.629 367.867
Kosten overige eigendommen 275.479 233.410 172.383 484.758
Afschrijvingen -   -   -   80.240
Pastoraat 531.401 606.901 610.005 565.772
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 74.811 75.280 60.001 200.876
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 53.324 46.000 46.693 56.375
Salarissen en vergoedingen 347.257 336.650 314.504 353.217
Kosten beheer, administratie en archief 78.883 104.989 122.884 143.088
Rentelasten/bankkosten 5.300 7.050 6.703 6.591
Afdrachten door te zenden collecten en giften 6.700 8.200 10.251 10.305
Overige lasten en toevoegingen reserves 325.587 178.410 6.383.260 1.567.408
Totaal lasten 2.096.005 1.996.180 8.104.313 3.836.497
         
Resultaat (baten-lasten) -267.309  -208.422 71.118 -95.953
         
Begraafplaats        
Inkomsten begraafplaats 184.900 144.950 193.429 262.231
Lasten begraafplaats 184.900 76.910 122.246 113.783
Resultaat (baten-lasten) -   68.040 71.184 148.448

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Onze kerkelijke gemeente bezit ook vermogen in de vorm van woningen, begraafplaats en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen (zoals de Hillegondakerk en de ruïne en de kerkhofmuur op de begraafplaats).

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.