Organisatie kerk

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand  te Rotterdam
Telefoonnummer  010-4187800
RSIN/Fiscaal nummer: 818155267
KVK nummer: 69822751
Website adres: www.rotterdamnoordrand.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Kerkdreef 2
Postcode: 3054 GS
Plaats: Rotterdam

 

De Protestantse Gemeente Rotterdam- Noordrand is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en vormt een geloofsgemeenschap die zich geroepen voelt om op verschillende momenten en in verschillende vormen mensen de gelegenheid te bieden hun geloof te beleven.

Ze bestaat uit de volgende zes wijkgemeenten: Ommoord, Zevenkamp, Oranjewijk, Schiebroek, Hillegondawijk, Fonteinkerk en daarnaast zijn er de bijzondere vormen van kerkenwerk te weten: de half twaalf diensten, Noorderlicht en Bergkapelgroep.

De kerkorde van de PKN bevat o.a. bepalingen omtrent bestuur, financiën, toezicht die gelden voor alle onderdelen van deze kerk, deze zijn te vinden op de website: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De PKN heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking gekregen, alle afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot de PKN behoren zijn aangewezen als ANBI.

 

B. Bestuursvorm.

Het bestuur van de gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en bestaat uit afgevaardigden uit de verschillende wijkgemeenten.

De besturen van de wijkkerkenraden worden gevormd door de ambtsdragers van die wijkgemeenten. De leden van de wijkkerkenraden worden gekozen door en uit de leden van de wijkgemeenten.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

C. Missie.

Geroepen en gevoed door het Bijbelse verhaal wil de Protestantse Gemeente Rotterdam- Noordrand aan iedereen een geestelijk onderdak bieden en dienstbaar zijn aan mensen die middenin de ontwikkelingen van een grote stad willen proberen het verdriet en de vreugde van menselijkheid, van het ‘gelovig- mens-zijn’ met elkaar te delen.

 

D. Visie.

De missie willen we realiseren door:

 • Het vieren van de zondagse erediensten.
 • Het houden van bijeenkomsten gericht op vorming en toerusting.
 • Het geven van materiële steun en bijstand, zowel binnen de kerkgemeente als daarbuiten, het diaconaat.
 • Het bezoeken van personen die behoefte hebben aan herderlijke zorg , het pastoraat.
 • Het geven van onderdak aan activiteiten die gericht zijn op ondersteuning van behoeftigen in de samenleving.
 • Het houden van activiteiten die gemeentevorming en de onderlinge betrokkenheid verstevigen.

 

E. Doelstellingen.

Uit de missie en de visie vloeien de volgende doelstellingen voort:

 • Het in standhouden van (kerk)gebouwen waarin en van waaruit de activiteiten kunnen worden ontplooid.
 • Het in dienst houden van professionele ondersteuning, zoals kosters, organisten, predikanten en administratieve ondersteuning.
 • Het geven van daadwerkelijke materiële ondersteuning aan individuele behoeftigen of aan projecten.

F. Middelen.

De realisatie van de doelstellingen vindt plaats door de volgende inkomstenbronnen

 • Collectes
 • Periodieke giften
 • Opbrengsten uit vermogen
 • Legaten en erfstellingen
 • Opbrengsten uit de begraafplaats

 

G. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten die werkzaam zijn in deze gemeente is geregeld volgens de bepalingen van de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de andere medewerkers ( kerkelijk werkers, kosters etc.) is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland. Leden van de kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, alleen de gemaakte onkosten worden binnen de geldende fiscale marges vergoed.

 

H. Verslag.

De Algemene kerkenraad heeft de eindverantwoordelijkheid voor het stand houden van een levende gemeente, enkele taken zijn gedelegeerd naar afzonderlijke colleges zoals die van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij leggen via jaarverslagen verantwoording af aan de kerkenraad, deze zijn ook te vinden op de website. 

College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand te Rotterdam 
Baten en Lasten in het kader van ANBI-Publicatie (in hele euro`s) Begroting Begroting Resultaat Resultaat
Baten 2024 2023 2022 2021
Opbrengsten onroerende zaken 900.609 779.439 719.015 720.553
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 62.223 47.401 62.894 58.175
AKB, najaarsactie, collecten, giften 592.422 596.138 581.150 656.149
Door te zenden collecten en giften 6.260 5.700 7.700 5.512
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 107.303 95.500 24.260 92.386
Overige inkomsten en Ontrekkingen reserves - 426.280 433.677 3.076.438
Totaal baten 1.668.817 1.950.458 1.828.696 4.609.213
         
Lasten        
Kosten kerkelijke gebouwen 428.200 565.535 397.263 424.389
Kosten overige eigendommen 372.830 390.830 275.479 265.595
Pastoraat 637.228 561.902 531.401 484.076
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 59.150 66.865 74.811 94.024
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 43.648 51.236 53.324 43.459
Salarissen en vergoedingen 416.995 318.355 347.257 308.033
Kosten beheer, administratie en archief 107.920 69.175 78.883 90.728
Rentelasten/bankkosten 6.789 3.900 5.300 8.276
Afdrachten door te zenden collecten en giften 6.100 6.200 6.700 5.512
Overige lasten en toevoegingen reserves - 273.010 325.587 2.885.121
Totaal lasten 2.078.860 2.307.008 2.096.005 4.609.213
         
Opertationeel Resultaat (A) -410.043 -356.550 -267.309 0
         
Incidentele baten en lasten        
Incidentele baten 195.246 - - -
Incidentele lasten -208.266 - - -
Totaal incidentele baten en lasten (B) -13.020 - - -
         
Resultaat verslagjaar (A+B) -423.063 - - -
         
Mutaties bestemmingsreserve/-fondsen        
Ontrekkingen bestemmingsreserves 157.312 - - -
Ontrekkingen bestemmingsfondsen 60.587 - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves -100.469 - - -
Toevoegingen bestemmingsfondsen -34.418 - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserve/-fondsen (C ) 83.012 - - -
         
Reusltaat naar Algemene reserve (A+B+C) -340.051 - - -
         
         
Begraafplaats        
Inkomsten begraafplaats 194.246 133.850 184.900 130.956
Lasten begraafplaats 260.376 151.136 184.900 153.628
Resultaat begraafplaats -66.130 -17.286 0 -22.672

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Onze kerkelijke gemeente bezit ook vermogen in de vorm van woningen, begraafplaats en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen (zoals de Hillegondakerk en de ruïne en de kerkhofmuur op de begraafplaats).

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

I. Plaatselijke regeling

Download plaatselijke regeling